Kierunek: politologia

Specjalności:

 • dziennikarstwo
 • politologia regionalna i samorządowa
 • polityka bezpieczeństwa
 • media i komunikowanie społeczne
 • polityka gospodarcza – zintegrowane systemy logistyczne

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarny
Czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
Opłata za rok nauki na studiach wynosi 3800 zł.


INFORMACJE OGÓLNE

„Politologia to jedna z nauk społecznych, zajmująca się polityką rozumianą jako całokształt działalności związanej ze sprawowaniem władzy politycznej, jej funkcją i rolą w życiu społecznym, teorią jej organizacji, funkcjami i charakterem państwa i międzynarodowych organizacji politycznych.”
Program nauczania na kierunku POLITOLOGIA został skonstruowany w taki sposób, aby stworzyć warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do pełnienia wielu ról w życiu publicznym i zawodowym. Studia umożliwiają dobrą znajomość przynajmniej jednego języka obcego pozwalającego mu na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej. Duży zasób wiedzy podstawowej pozwoli mu na łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku. W szczególności program nauczania, umożliwia zapoznanie się z naukową i usystematyzowaną wiedzą z dziedzin, jakie składają się na politologię, lub z których ta dyscyplina naukowa korzysta.
Studia licencjackie stanowią pierwszy stopień kształcenia i po ich ukończeniu absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Szkoła prowadzi kształcenie na kierunku POLITOLOGIA w pięciu specjalnościach:

 • dziennikarstwo
 • politologia regionalna i samorządowa
 • polityka bezpieczeństwa
 • media i komunikowanie społeczne
 • polityka gospodarcza – zintegrowane systemy logistyczne


PROFIL ZAWODOWY ABSOLWENTA

Absolwent posiada ogólną wiedzę pozwalającą na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także umożliwiające analizowanie zależności miedzy funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Zna historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych. Absolwent posiada umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Umie rozwiązywać proste problemy zawodowe, uczestniczyć w pracy zespołowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, komunikować się z otoczeniem, zbierać, hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.
Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, a także w mediach. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

INFORMACJA O PRZEBIEGU STUDIÓW NA KIERUNKU POLITOLOGIA

Studia trwają sześć semestrów (3 lata) w czasie, których przez dwa semestry są realizowane przedmioty wspólne dla wszystkich studentów. Od semestru trzeciego wspólny program nauczania jest poszerzony o przedmioty właściwe dla danej specjalności. Decyzję o uruchomieniu danej specjalności dokonuje Dziekan Wydziału, po dokonaniu analizy preferencji studentów.

PRZEDMIOTY KIERUNKU POLITOLOGIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI

Przedmioty wykształcenia ogólnego

 • Język obcy – angielski (niemiecki)
 • Filozofia
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Ochrona własności intelektualnej

Przedmioty podstawowe

 • Nauka o państwie i prawie
 • Nauka o polityce
 • Myśl polityczna
 • Systemy polityczne krajów Europy Zachodniej i USA
 • Współczesne systemy polityczne krajów Europy Wschodniej
 • Seminarium


Przedmioty kierunkowe

 • Historia polityczna Polski po 1945 r.
 • Najnowsza historia polityczna świata po 1945 r.
 • System polityczny RP
 • Partie i systemy partyjne
 • Administracja publiczna
 • Samorząd i polityka lokalna
 • Marketing polityczny
 • Polityka społeczna
 • Polityka gospodarcza
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Integracja europejska
 • Statystyka i demografia
 • Organizacja i zarządzanie

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent politologii znajdzie zatrudnienie jako doradca polityczny, dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny, specjalista od public relations, specjalista w dziedzinie dyplomacji, organizator spotkań publicznych. Osoby, które ukończyły kierunek politologia mogą podjąć pracę w mediach, szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej), instytucjach i organizacjach międzynarodowych, organizacjach gospodarczych i społecznych a także organach partii politycznych.


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2021 by MEG