Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Rodzaj studiów: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 3 LATA (6 SEMESTRÓW)

Specjalność

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Absolwent kierunku Pedagogika specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna po odbyciu studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogicznym psychologiczną oraz szczegółową w zakresie pedagogiki wczesnej edukacji, niezbędną do rozumienia społecznokulturowego kontekstu edukacji, realizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego i prowadzenia badań. Otrzymuje gruntowne przygotowanie merytoryczne i metodyczne do prowadzenia wszelkich form pracy z dziećmi. Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami w celu analizowania, interpretowania, projektowania oraz realizacji strategii działań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności nauczyciela w pracy z dziećmi. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

  • placówkach wychowania przedszkolnego;
  • klasach I-III szkoły podstawowej;
  • świetlicy szkolnej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat obowiązkowo podpisuje umowę o warunkach kształcenia.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2019 r.
Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 250 zł.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
  • cztery aktualne fotografie kandydata (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata- do wglądu
  • wypełniona ankieta osobowa (do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty)

Opłaty:

Czesne:
1700 zł za semestry I, II studiów,
2190 zł za semestry III, IV studiów
2290 zł za semestry V, VI studiów 
wpisowe 250 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Plan zajęć pedagogika licencjat 2018-19 lato

Plan zajęć pedagogika licencjat 2018-19 zima

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG