Kierunek: PEDAGOGIKA

Specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

Rodzaj studiów: STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Tryb studiów: NIESTACJONARNY

Czas trwania studiów: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Specjalność

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Celem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest wspieranie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego przyrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym w społecznych, kulturowych i przyrodniczych zależnościach.
Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym, program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada przygotowanie o charakterze interdyscyplinarnym, teoretyczno-praktyczne, uprawniające do pełnienia roli zawodowej nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela nauczania początkowego (nauczania zintegrowanego) w szkole podstawowej.

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

  • placówkach wychowania przedszkolnego;
  • klasach I-III szkoły podstawowej;
  • świetlicy szkolnej.

Zasady rekrutacji

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat obowiązkowo podpisuje umowę o warunkach kształcenia.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2019 r.
Obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 250 zł.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
  • cztery aktualne fotografie kandydata (zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata- do wglądu
  • wypełniona ankieta osobowa (do pobrania na naszej stronie w zakładce Dokumenty)

Opłaty:

Czesne:
2000 zł za semestry I, II studiów,
2300 zł za semestry III, IV studiów
wpisowe 250 zł
Istnieje możliwość rozłożenia opłat na raty.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE:
Volkswagen Bank 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

Plan zajęć pedagogika mgr wczesnoszkol

Plan zajęć pedagogika mgr wczesnoszkol


Rekrutuj: tel. 602 794 795

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt: 09.00 - 17.00
Sob. - Nd.: 08.00 - 18.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

FUAW © 2022 by MEG