Specjalności:
 
  • Obsługa logistyczna
  • Projektowanie i ochrona krajobrazu
  • Zarządzanie infrastrukturą komunalną
  • Zarządzanie kryzysowe
 
studia inżynierskie:
 
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 
studia II stopnia
 
Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodykę badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie i administracji państwowej i samorządowej oraz jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Większość absolwentów kończących studia na kierunku ochrona środowiska znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zróżnicowane zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zdarza się, że uzyskują etaty w organizacjach pozarządowych. Część z nich rekrutowana jest przez korporacje lub zatrudnia się w przemyśle ciężkim jako specjaliści i inżynierowie. Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska są: przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, narodowy fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, administracja rządowa i samorządowa, zakłady przemysłowe, biura projektów i firmy budowlane, firmy konsultingowe, instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

 

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:

05-200 Wołomin

ul. Laskowa 4

REGON: 200024537

NIP: 5432095607

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt : 09.00 - 17.00

Sob. - 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: sekretariat@fuaw.pl


Mgr Magdalena Zrelli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl


Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: aleksander@fuaw.pl

sekretariat@fuaw.pl

© 2018