WARSZAWA / WOŁOMIN

 

STUDIA I stopnia niestacjonarne/stacjonarne

profil kształcenia: praktyczny

(licencjackie i inżynierskie)

 

STUDIA II stopnia

(magisterskie)

Termin składania podań do 1 października 2018 r.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty:


1) formularz zgłoszeniowy >>> dokument do pobrania (pdf)
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
3) świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
4) dowód uiszczenia opłaty wpisowej
5) 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem
6) kserokopia dowodu osobistego

Wpisowe na wszystkie kierunki: 250 zł

Wpisowe można wpłacić przelewem na konto uczelni (z dopiskiem wpisowe + Imię i Nazwisko): 

Nr Konta : 20 2130 0004 2001 0490 5840 0001

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji

Tel. 730 615 598 (w godz. 8.00 - 22.00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ekonomia (I stopnia)

Specjalności:

 • RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING
 • HANDEL ZAGRANICZNY

ZASADY REKRUTACJI

STUDENT BĘDZIE MÓGŁ UZYSKAĆ DYPLOM LICENCJATA NAWET PO TRZECH SEMESTRACH STUDIÓW. WYSTARCZY POSIADAĆ ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI I CO NAJMNIEJ 5 LAT DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwiamy osobom dojrzałym i posiadającym doświadczenie zawodowe dostęp do studiów wyższych. Student będzie mógł uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć. Uczelnia stwarza możliwość skrócenia czasu odbywania studiów lub zmniejszenia ich intensywności.

TERMINY REKRUTACJI

Rekrutacja do 30 września 2018 roku (lub do wyczerpania limitu miejsc).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • kopia świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis) - oryginał do wglądu
 • cztery aktualne fotografie kandydata
 • kopia dowodu osobistego
 • wypełniona ankieta osobowa
 • dowód wpłaty wpisowego i czesnego (całości za dany okres lub I raty czesnego)
 • świadectwa pracy, wykazy obowiązków.

 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji

Tel: 730 615 598 ( w godz. 8.00 - 22.00)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przeniesienie z innej uczelni

Studenci z innych szkół wyższych mogą być przyjęci do wybranej uczelni Grupy FUAW po spełnieniu następujących warunków:


1) złożenie podania o przyjęcie na studia określającego kierunek, formę oraz rok studiów na który kandydat chce być przyjęty >>> dokument do pobrania (pdf)
2) przedstawienie zaświadczenia z poprzedniej uczelni zawierającego nazwy przedmiotów, które student zaliczył w okresie zaliczeniowym, określenie formy zaliczenia, uzyskane oceny oraz punkty ECTS,

Inne wymagane dokumenty:

3) świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis
4) świadectwo ukończenia szkoły średniej (w przypadku kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury)
5) dowód uiszczenia opłaty wpisowej (250 zł),
6) 4 fotografie podpisane imieniem i nazwiskiem,
7) kserokopia dowodu osobistego.

Termin rejestracji na studia: otwarty przez cały rok

 

Opłaty za studia w Centrum Studiów Grupy FUAW

Opłaty za studia w Centrum Studiów Grupy FUAW

Obecnie szukamy kandydatów na następujące stanowiska:

 

- sekretarz/sekretarka (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania:mile widziane wykształcenie wyższe, dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, mile widziana znajomość j. rosyjskiego, dobra organizacja pracy, staranność w wykonywaniu obowiązków, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, odporność na stres, praca pod presją czasu.

 

- lektor j. chińskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dodatkowa znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

- lektor j. arabskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dla native speakers - nie ma wymogów ukończenia studiów na kierunku arabistyka, przyjmowani mogą być absolwenci innych kierunków

 

- lektor j. włoskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dla native speakers - nie ma wymogów ukończenia studiów na kierunku filologa włoska, przyjmowani mogą być absolwenci innych kierunków

 

- lektor j. niemieckiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dla native speakers - nie ma wymogów ukończenia studiów na kierunku filologia niemiecka, przyjmowani mogą być absolwenci innych kierunków

 

- lektor j. hiszpańskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: ukończenie magisterskich studiów filologicznych na kierunku iberystyka

 

- lektor j. japońskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dla native speakers - nie ma wymogów ukończenia studiów na kierunku filologia japońska, przyjmowani mogą być absolwenci innych kierunków

 

- lektor j. bengalskiego (miejsce pracy: Wołomin)

Wymagania: dla native speakers - nie ma wymogów ukończenia studiów na kierunku filologa bengalska, przyjmowani mogą być absolwenci innych kierunków

 

Specjalności:
 
 • Obsługa logistyczna
 • Projektowanie i ochrona krajobrazu
 • Zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Zarządzanie kryzysowe
 
studia inżynierskie:
 
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku ochrona środowiska posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki środowiskowej. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji oraz szkolnictwie.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
 
studia II stopnia
 
Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów I stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku, a także nauk technicznych, rolniczych lub leśnych, o planowanie przestrzenne i metodykę badań środowiskowych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania oraz ochrony środowiska, przemyśle, rolnictwie i administracji państwowej i samorządowej oraz jest przygotowany do pracy w szkolnictwie (po uzupełnieniu wykształcenia o blok przedmiotów kształcenia nauczycielskiego – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Większość absolwentów kończących studia na kierunku ochrona środowiska znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zróżnicowane zadania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zdarza się, że uzyskują etaty w organizacjach pozarządowych. Część z nich rekrutowana jest przez korporacje lub zatrudnia się w przemyśle ciężkim jako specjaliści i inżynierowie. Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska są: przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, narodowy fundusz i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, administracja rządowa i samorządowa, zakłady przemysłowe, biura projektów i firmy budowlane, firmy konsultingowe, instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

FEDERACJA UCZELNI AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

WYŻSZA SZKOŁA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I REGIONALNEJ IM. ZYGMUNTA GLOGERA w WOŁOMINIE

STUDENCKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wołomin, ul. Laskowa 4, tel. 22 787-40-44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rektor Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Z. Glogera w Wołominie postanowił w ramach struktury organizacyjnej Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej stworzyć nową jednostkę: Studencki Inkubator Przedsiębiorczości. Celem Inkubatora jest powiązanie programu studiów z praktyką gospodarczą. Inkubator obsługiwać będą studenci FUAW z kierunków ekonomia, administracja oraz geodezja i kartografia. Jest to pierwsza w Polsce tego typu koncepcja studiów umożliwiająca studentom samodzielne wykonywanie zadań gospodarczych pod nadzorem pracowników naukowo-dydaktycznych FUAW.

Studencki Inkubator Przedsiębiorczości oferuje odpłatne wykonywanie następujących prac:

z zakresu GEODEZJI:

 • sporządzanie map do celów projektowych.
 • tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu,
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne,
 • inwentaryzacje architektoniczne,
 • pomiary wykonywane w celu ustalenia objętości mas ziemnych,
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli,

z zakresu RACHUNKOWOŚCI:

 • wykonywanie biznes planów i studiów wykonywalności przedsięwzięć,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych,
 • wykonywanie prac z zakresu kontrolingu,
 • opracowywanie wniosków kredytowych,
 • rozliczanie podatków,
 • doradztwo księgowe i podatkowe

z zakresu SPRAW ADMINISTRACYJNYCH:

 • sporządzanie umów sprzedaży, najmu i innych,
 • sporządzanie ofert,
 • doradztwo w sprawach gospodarczych,
 • pomoc w kontaktach z jednostkami administracji terenowej.

Obszarem działania jest powiat wołomiński i okolice.
Zlecenia wykonujemy tanio, solidnie i szybko. Zachęcamy do składania zleceń, do kontaktów z nami.

treść

Akademickie Studium Bezpieczeństwa ASB powołane zostało 1 czerwca 2015 r. jako międzyuczelniana jednostka naukowo-dydaktyczna Grupy FUAW. ASB zajmuje się szeroko pojmowanym bezpieczeństwem, sposobami jego zapewnienia w przestrzeni publicznej oraz zwalczania zagrożeń destabilizujących współczesne społeczeństwo. Obszar zainteresowań badawczych:

 

 • określanie sposobów zapewniania bezpieczeństwa,

 •  ocena i analiza ryzyka,

 •  podstawy prawne szerokorozumianego bezpieczeństwa ,   

 •  współpraca z podmiotami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwem.


 

Na zlecenie samorządów i instytucji samorządowych wykonujemy:

 • raporty, publikowanie wyników prowadzonych badań,

 • komentarze do określonych sytuacji,

 • ekspertyzy, dla potrzeb podejmowanych decyzji przez władze,

 • konferencje naukowe i samorządowe,

 • seminaria, na zlecone tematy,

 • organizujemy spotkania z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami,

 • specjalistyczne ćwiczenia obronne oraz z zarządzania kryzysowego.


 

Dyrektor ASB:Dariusz Loranty – ekspert z ponad 20 letnim doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa, oficer policji, koordynator ds. negocjacji policyjnych, nauczyciel akademicki. Posiada Certyfikat Departamentu Stanu i FBI „Negocjacje policyjne w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych” oraz Certyfikat BKA Bundeskriminalamt. Organizator realizowanego przez Komendę Stołeczną Policji programu „Terroryzm - zagrożenie dla ludzi, wyzwanie dla społeczeństw”.  Autor i współautor m.in. „Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych” (Szczytno, 2007 r.) oraz „Zagrożenia Biologiczne, Chemiczne i Radiacyjne w Systemie Bezpieczeństwa Samorządu Terytorialnego”: materiały przedstawione podczas sesji naukowej Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu, 26-27 kwietnia 2005 r.,„Słownik wiedzy o policji” UW (w przygotowaniu). Biegły sądowy z zakresu negocjacji policyjnych i kryzysowych oraz terroru kryminalnego, nr Adm – 0132-108/11, Mediator – wpisany do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, nr Adm-0134-714/11. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mediatorów Zawodowych.

 


 

Akademickie Studium Bezpieczeństwa skupia się na organizacji i prowadzeniu studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów z szerokorozumianego bezpieczeństwa.

Wobec samorząd terytorialnego ustawodawca stawia coraz wyższe wymagania i zadania z zakresu bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw sytuacji informujemy, że przeprowadzimy dla państwa każdy rodzaj szkolenia, który jest w naszym zainteresowaniu badawczym. Proponujemy unikatowe autorskie studia podyplomowe, dostosowane do aktualnych potrzeb, które mogą być prowadzone na każdej uczelni Federacji Uczelni Aglomeracji Warszawskiej. Zajęcia prowadzą najlepsi specjaliści, naukowcy i praktycy.


 

 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – jak przeprowadzić organizację przez trudny czas

Dla osób zajmujących się w swojej pracy lub planujących w przyszłości zająć się rozwiązywaniem różnorodnych sytuacji kryzysowych, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizacji. W toku studiów porusza się m.in.: problematykę utrzymania ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, ochrony Infrastruktury Krytycznej.

Kierownik: dr Grzegorz Abgarowicz, adiunkt Zakładu Polityki Bezpieczeństwa w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Autor publikacji naukowych, koordynator projektów badawczych m. in. z zakresu ochrony ludności (Anvil – Analysis of civil security systems in Europe, 7PR KE), metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.


 

 • Studia podyplomowe psychologia organizacji i zarządzania.

Zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz nabycie umiejętności niezbędnych w praktyce.Dla osób kierujących zespołami pracowników w jednostkach samorządu terytorialnego, które pragną rozwijać swoje umiejętności przywódcze i zwiększać własną skuteczność w kierowaniu ludźmi.

Kierownik: Błażej Tadeusz Cholewiński - psycholog, doktorant UW. Specjalista ds. predyspozycji żołnierzy. Prowadzi „Centrum psychologii sądowej”- zajmującej się sporządzaniem opinii specjalistycznych.


 

 • Studia podyplomowe bezpieczeństwo wewnętrzne aspekt lokalny.

 Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zadań stawianych służbom i instytucjom. Nowe zagrożenia spowodowały konieczność podniesienia sprawności służb mundurowych, ale stały sie też priorytetem dla służb cywilnych

 

takich jak administracja samorządowa. Uwzględniono aspekt lokalny na potrzeby samorządowców, radnych i strażników.

 

Kierownik: Dariusz Loranty

  


 

 • Studia podyplomowe negocjacje kryzysowe i policyjne

Mają charakterze interdyscyplinarnym połączenie wiedzy policyjnej, psychologicznej i nauk prawnych. Celem jest stosowanie nabytej wiedzy w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w których możliwe jest nawiązanie komunikacji ze sprawcą, sytuacji nagłych, nieoczekiwanych, będących zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka.

Kierownik: Dariusz Loranty


 

 • Studia Podyplomowe  analiza i ochrony informacji

Słuchacze nabędą umiejętność przeprowadzania analizy przy podejmowaniu decyzji w sferze cywilnej i wojskowej, korzystając ze wszystkich możliwych atrybutów pozyskania, przetwarzania i ochrony informacji. Istotną nabytą umiejętnością będzie praca z informacją niejawną i jej ochroną w instytucjach samorządowych.

Kierownik: Dr Olgierd Paszkiewicz, zajmuje się badaniem z zakresu analizy informacji, nowoczesnych mediów, terroryzmu międzynarodowego. Autor licznych publikacji oraz artykułów krajowych i zagranicznych.


 

 • Studia podyplomowe podstawy organizacji i zadań systemu Obrony Cywilnej.

Przygotowuje wysokokwalifikowanych inspektorów ds. obronnych i OC, również ich przełożonych samorządowych.

Wskazuje obowiązujące rozwiązania planistyczne w systemie bezpieczeństwa i obronności. Daje wiedzę i umiejętności wyspecyfikowania potrzeb materiałowych i szkoleniowych decydentom i osobom odpowiedzialnym za realizację przygotowań obronnych szczebla gminy i powiatu.

Kierownik: dr inż. Włodzimierz Jakub RYCERSKI - doktor nauk wojskowych. Oficer Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia i pracownik Urzędu m.st. Warszawy zajmujący się przygotowaniami obronnymi podmiotów leczniczych. Nauczyciel akademicki, docent w WSBiO w Warszawie. Organizator ćwiczeń ratowniczo - obronnych.

 


 

 • Studia podyplomowe mediacje cywilne, gospodarcze i karne.

Przygotowanie specjalistów w systemie wsparcia bezpieczeństwa publicznego, w tym: mediacje w sprawach karnych, cywilne negocjacje kryzysowe – debriefing, interwencja kryzysowa, konsultacje i dialog społeczny, ADR [alternatywne wobec sądu sposoby rozwiązywania konfliktów]. Uwaga. Studia kształcą dodatkowo kompetencje i umiejętności zawodów wpisanych do wykazu Ministra Pracy i Polityki Społecznej - tj. mediatorów sądowych oraz negocjatorów kryzysowych.

Kierownik: Jerzy Śliwa, mediator zawodowy, specjalista z zakresu mediacji gospodarczych i sporów zbiorowych, ukończył Helsińską Szkołę Praw i Wolności i Szkołę Mediacji Conflict Resolution & Research Institute, Washington DC. Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów oraz Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych, a także Polskiego Instytutu Negocjacji Sp. z o.o. Stowarzyszenia „Mosty Porozumienia”.

Wykaz specjalności w ofercie FUAW

1. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2. Wychowanie i opieka – guwernantka / guwerner

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori

4. Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i edukacja informatyczna

5. Oligofrenopedagogika z integracją sensoryczną

6. Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem obcym

7. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją i terapią osób z autyzmem

8. Pedagogika resocjalizacyjna z terapią pedagogiczną

9. Resocjalizacja z socjoterapią

10.Resocjalizacja z kuratelą sądową

11.Negocjacje i mediacje biznesowe, sądowe i pozasądowe

12.Edukacja medialna z metodyką nauczania zdalnego

13.Edukacja medialna i profilaktyka zagrożeń cyberprzestrzeni

14.Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni i uzależnień od mediów cyfrowych

15.Zarządzanie i Organizacja Ochroną Zdrowia

16.Doradztwo podatkowe

17.Współczesna rachunkowość w firmie

18.Handel zagraniczny

19.Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

20.Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w przedsiębiorstwach i administracji publicznej

21.Zarządzanie kulturą i opieka nad zabytkami

22.Zarządzanie zasobami ludzkimi

23.Organizacja i zarządzanie oświatą

24.Zarządzanie ochroną środowiska

25.Organizacja i zarządzanie w agrobiznesie

26.Logopedia ogólna i kliniczna

 

Każde studia podyplomowe możemy zorganizować specjalnie dla Twojej firmy w dogodnym
czasie i miejscu
.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Budynek Główny FUAW (była siedziba Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Stolbud)

Centrala

ul. Laskowa 4

05 - 200 Wołomin

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek : 09.00 - 17.00

Wtorek : nieczynne

Środa : 09.00 - 17.00

Czwartek : nieczynne

Piątek : 09.00 - 17.00

Sobota : 09.00 - 16.00

Niedziela : 09.00 - 16.00

Dziekanat

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mgr Magdalena Zreli 

Tel.: + 48 22 787 40 44

Fax: + 48 22 787 40 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mgr Aleksander Sodomora 

Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795

+ 48 22 787 40 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skontaktuj się z nami

Federacja Uczelni Aglomeracji Warszawskiej

Adres:
05-200 Wołomin
ul. Laskowa 4

Godziny otwarcia:
Pon. - Pt : 09.00 - 17.00
Sob. - 09.00 - 16.00

ytfb

Dziekanat
Tel.: +48 22 787 40 44
Fax: +48 22 787 40 44
e-mail: sekretariat@fuaw.pl

Mgr Magdalena Zrelli
Tel.: 22 787 40 44
e-mail: m.zrelli@fuaw.pl

Mgr Aleksander Sodomora
Tel.: 22 787 40 44, 602 794 795
e-mail: aleksander@fuaw.pl

FUAW © 2019 by MEG